Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu .

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-12-12.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ:

- zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,

- zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

- zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących,

- strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Witold Juszczak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 683 53 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa PSP w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Lipnowska 9, 87-400 Golub-Dobrzyń

Budynek komendy składa się z części administracyjno-socjalnej oraz części garażowej i warsztatowej.

Budynek jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Obiekt usytuowany jest na obrzeżach miasta do którego można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji. Obok komendy powiatowej znajduje się duży parking dla petentów. Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku z poziomu gruntu odbywa się za pośrednictwem schodów. Po lewej stronie schodów prowadzących do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Petenci przyjmowani są w sekretariacie komendy na parterze budynku w związku z czym dostęp do pomieszczenia osób niepełnosprawnych nie stanowi problemu. Drzwi wejściowe do budynku komendy powiatowej są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. (56) 683 53 89. Bezpośrednio po wejściu do budynku komendy po lewej stronie znajduje się Powiatowe Stanowisko Kierowania. Na wprost znajdują się drzwi, które prowadzą na hol komendy, a na nich znajduje się dzwonek, który należy nacisnąć, aby przywołać dyżurnego operacyjnego.

Dyżurny operacyjny po wylegitymowaniu petenta otwiera automatycznie drzwi na hol. Po wejściu na hol po prawej stronie znajduje się sekretariat w którym petenci są przyjmowani przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Budynek nie jest wyposażony w windę. Toaleta, znajdująca się w obiekcie, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.