ZAWIADAMIAMY, INFORMUJEMY I APELUJEMY

Jak wiadomo pożary niszczą rodzimą faunę i florę. Utrudniają, a nawet paraliżują ruch na drogach, – co wielokrotnie doprowadza do kolizji i wypadków. Są bezpośrednią przyczyną zwiększonej erozji gleby – tak wietrznej jak i wodnej. Zupełnym nieporozumieniem jest przekonanie, że w ten sposób gleba jest lepiej przygotowana do późniejszego plonowania, jest akurat odwrotnie. Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami tak dla ludzi jak i zwierząt (w tym np. dla pszczół).

W związku z nadchodzącą wiosną i związanym z nią okresem wzmożonej palności lasów, łąk, torfowisk i wrzosowisk Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu przypomina, że zgodnie z:

  • Art. 82 § 4 Kodeksu Wykroczeń. wynika, że „Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów a w szczególności:
    • wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne, podlega karze aresztu, grzywny, albo karze nagany.”

Ponadto zgodnie z § 40 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719) w lasach i na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów jest zabronione wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności:

-        rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,

-        palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

 

NIE WYPALAJ - NISZCZYSZ ŚRODOWISKO !