Wczoraj (27.11.2018) w godzinach popołudniowych dyżurny oficer przyjął zgłoszenie iż w jednym z budynków w miejscowości Golub-Dobrzyń kobieta zauważyła dym, który przedostaje się od sąsiadów do jej mieszkania.

Strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Golub-Dobrzyń przybyli na miejsce zdarzenia i po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzili iż w pomieszczeniach mieszkalnych wyczuwalny był zapach dymu. Zabezpieczeni w sprzęt OUO udali się do piwnicy sąsiadów, w której zlokalizowany był piec na paliwo stałe. Stwierdzono nieszczelność pieca. Przy pomocy detektora wielogazowego sprawdzono zawartość CO w obu mieszkaniach, następnie dokładnie je przewietrzono. Strażacy polecili jednej z lokatorek przeprowadzenie kontroli pieca i przewodu kominowego przez kominiarza.

Straż Pożarna przypomina !

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

  • nieszczelności,
  • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
  • wad konstrukcyjnych,
  • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1313) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

(KK)